Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Autochemia.pl

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – STAMEX A.MARCINEK W.TABACZEK J.MULAK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 14, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000078721, NIP 9211467573, REGON 950301335.
 2. 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną autochemia.pl. Siedziba Sklepu mieści się pod adresem: ul. Chemiczna 19, 20 – 329 Lublin.
  1. Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nie posiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
  5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności chemia motoryzacyjna.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
  7. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 4. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.
 6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 2. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (sklep@autochemia.pl), telefonicznie pod numerami 81 718 00 21 oraz 605 967 888 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00), faksem pod numerem 81 749 88 71 oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

10.  Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11.  W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.

12.  Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu  (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 

1)      niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia - wraz z przyciskiem „Potwierdź złożenie zamówienia”, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego,

2)      w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

 1. Aktualny status realizacji Zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto. Niezarejestrowany Kupujący może sprawdzić realizację Zamówienia poprzez link na stronie głównej „Sprawdź stan przesyłki”.
 2. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 48 1140 2004 0000 3502 6102 2083 (BRE BANK S.A.),

2)      za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Przelewy24 (świadczonego przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz w przypadku kart płatniczych przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),

3)      gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

4)      gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu poniedziałek - piątek w godz 8-16(po wcześniejszym ustaleniu). 

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.
 3. Cennik dostawy znajduje się na stronie w zakładce " Wysyłka " a dostępne formy płatności znajdują się w zakładce " Sposoby płatności i prowizje "

 

Realizacja Zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę
 3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 1. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 4. Przy każdym Towarze podana jest informacja o jego dostępności oraz termin wysyłki (w dniach roboczych), który liczony jest od chwili potwierdzenia Zamówienia. Jeżeli Zamówienie składa się z kilku Towarów liczy się najdłuższy z terminów wysyłki.
 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania przesyłki.
 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 2. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

11.  Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską lub Paczkomaty InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sklepu (ul. Chemiczna 19, 20 – 329 Lublin) po wcześniejszym potwierdzeniu, że Towar jest gotowy do odbioru.

12.  Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

13.  Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 
Rękojmia i gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  1. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 1. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy (ul. Chemiczna 19, 20 – 329 Lublin) lub e-mailem na adres: sklep@autochemia.pl.

10.  Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.  Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

12.  Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.  Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj:[Wzór odstąpienia od umowy] , jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10.  Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustalenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządznie o ochronie danych zwanego dalej „RODO” informujemy iż:

 

 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Stamex Spółka Jawna A.Marcinek, W.Tabaczek, J.Mulak  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów, z adresem korespondencyjnym: Lublin ul. Chemiczna 19, 20-329 Lublin.
Jakie dane pozyskujemy :

 

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa firmy przedsiębiorcy;
 3. adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;
 4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 5. numer telefonu;
 6. adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

W jakim celu pozyskujemy dane:

 

Wasze dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu:

 1. rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym Autochemia.pl;
 2. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;
 3. realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 4. wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) w związku z transakcjami zawieranymi przez Klientów w Sklepie Internetowym Autochemia.pl;
 5. kontaktowania się drogą elektroniczną, telefoniczną albo pocztą tradycyjną w uzasadnionych przypadkach dotyczących udzielania Klientowi informacji pomocnych w korzystaniu ze sklepu internetowego czy też zapewniania pomocy technicznej odnośnie konta Klienta i prowadzonych przez niego operacji w Sklepie Internetowym Autochemia.pl.
 6. kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta, prowadzenia mailingu zawierającego informacje handlowe, informacje odnośnie funkcjonowania i wprowadzanych zmian oraz inne informacje istotne z punktu działania Sklepu Internetowego Autochemia.pl;
 7. rozpatrywania reklamacji;
 8. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody.
Jak długo przechowujemy dane:

 

Wasze dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym nabywacie produkty poprzez Sklep Internetowy Autochemia.pl albo do momentu zakończenia funkcjonowania Sklepu Autochemia.pl

 

Jakie są Wasze prawa odnośnie danych:

 

Posiadacie prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W przypadku gdy zdecydujecie się skorzystać z przysługujących Wam praw, powinniście zwrócić się do administratora danych osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres: biuro@stamex.pl albo wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Stamex, Chemiczna 19, 20-329 Lublin

Chcielibyśmy, żebyście mieli świadomość, że:
 • Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne.
 • Podanie przez Was danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym Autochemia.pl, a tym samym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Autochemia.pl.

Pełny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu autochemia.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest do pobrania tutaj: [Stary regulamin] 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)     udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu,

2)     przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3)     dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel